Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Studio Treningu EMS Kinga Kantorska Wielgosz – NIP 888 284 53 14, Zielony Rynek 8/1, Włocławek. Dalej Administrator
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 3. Dane Osobowe
  • Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz w ramach strony trenujemyrazem.com, www.emswloclawek.pl, www.warsztatrenera.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Studia Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz
  • Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych , o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych administrator zalicza:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres email
   3. Numer telefonu
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   2. realizacji zamówień na Produkty i usługi oferowanych przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz
   3. reakcji na informacje przesłane przez administaratora z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
   5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz oraz Produktów i usług partnerów handlowych o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania Konta, zakupu Produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz.
  • Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez administaratora będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez administaratora jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń administratora.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, (określone szczegółowo w Polityce Cookies)
   2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę www.emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl,
  • W przypadku uzyskania przez Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, administartor może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
  • Dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat.
 4. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, i jej poddomen
  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 5. Korzystanie z formularza kontaktowego
 6. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do administratora i dostępnych na emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala administaratorowi zwracać się do czytelników po imieniu.
 7. Zamawianie usług i produktów
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez administaratora za pośrednictwem emswloclawek, możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administarator (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług administratora oraz partnerów handlowych
  • Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług administratora.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów administratora i www.emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl, Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych www.emswloclawek, www.trenujemyrazem.com., www.warsztattrenera.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 8. Jawne Dane Osobowe
  • Dane osobowe podane na serwisach należących do Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 9. Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do administratora i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez administratora nie podlegają Polityce Prywatności.
 10. Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz. Przekazywanie danych podmiotom trzecim administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Zmiany Polityki Prywatności
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Studio Treningu EMS Kinga Kantorska-Wielgosz nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do administratora serwisu i newsletterów.
 12. PLIKI „COOKIES”
  • Strona Administratora używa plików „cookies”.
  • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  • W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
  • Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  • Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.